Kozmos č. 4/2015

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2015/Ročník III., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č. 4/2015
 
 
 
TÉMA: MIKULÁŠ Kopernik
 
 
Mikuláš Kopernik
Mikuláš Kopernik alebo Koppernigk alebo Coppernicus (* 19. február 1473, Toruň – † 24. máj 1543, Frombork, Poľsko) bol poľský astronóm, filozof, humanista, kanonik v katolíckej cirkvi a ekonóm; významný predstaviteľ renesančnej filozofie; nahradil geocentrický obraz sveta heliocentrickým. Kopernikovo učenie obsahovalo kinematickú schému slnečnej sústavy, ktorá sa stala začiatkom vývinu nebeskej mechaniky a umožnila aplikovať pojmy zemskej mechaniky na kozmos. V Kopernikovom učení sa začalo zbližovanie astronómie so zemskou mechanikou.
OBRÁZKY
 
Kopernikovo učenie obsahovalo kinematickú schému slnečnej sústavy, ktorá sa stala začiatkom vývinu nebeskej mechaniky a umožnila aplikovať pojmy zemskej mechaniky na kozmos. V Kopernikovom učení sa začalo zbližovanie astronómie so zemskou mechanikou.
 
Slnečná sústaVA
Slnečná sústava je planetárna sústava hviezdy Slnko, do ktorej patrí aj Zem. Skladá sa zo Slnka a všetkých telies, ktoré obiehajú okolo neho; (planét, trpasličích planét, planétok, komét, mesiacov, meteoroidov, medziplanetárneho plynu a prachu)
OBRÁZKY
 
Mikuláš Kopernik bol veľmi dobrý pozorovateľ oblohy, dokázal z faktov dedukovať správne závery. Všimol si, že vnútorné planéty sa na oblohe ukazujú len na rannej a večernej oblohe, vonkajšie planéty sú viditeľné aj cez hlbokú noc. Z tohto pozorovania usúdil poznatok, že centrom slnečnej sústavy nie je Zem, ako si v tej dobe mysleli všetci učenci, ale Slnko, okolo ktorého sa pohybujú planéty po kruhových dráhach. Tomuto systému hovoríme heliocentrizmus. Svoje poznanie stihol detailne rozpracovať vo svojej najznámejšej knihe De revolutionibus orbium coelestium, v ktorej dôkladne spochybnil geocentrizmus. Kniha vyšla v roku jeho úmrtia.
 
Vnútorné planéty
Planéty, ktorých obežné dráhy ležia vo vnútri obežnej dráhy Zeme, tzn. Merkúr a Venuša.
 
Vonkajšie planéty
Planéty, ktorých obežné dráhy majú väčší polomer, ako je polomer obežnej dráhy Zeme (Mars, Jupiter, Saturn, Urán,
Neptún)
 
Zem
Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy. Je to zároveň jediná planéta, na ktorej je podľa  súčasných vedeckých
poznatkov  voda  v  kvapalnom  skupenstve  a  život.  Zem  je  predmetom skúmania napríklad kozmogónie, geológie,
paleontológie či geografie.
OBRÁZKY
 
SlnKO
Slnko je hviezda našej planetárnej sústavy. Planéta Zem obieha okolo Slnka. Je to naša najbližšia hviezda a zároveň
najjasnejšia  hviezda  na  oblohe.  Gravitačné  pôsobenie  Slnka  udržiava  na  obežných  dráhach okolo Slnka všetky
objekty slnečnej sústavy. Jeho energia je nevyhnutná pre život na Zemi.
OBRÁZKY
 
 
Mikuláš Kopernik
 
 
PlanéTA
Planéta alebo obežnica je približne guľaté teleso značného objemu, ktorého hmotnosť je menšia ako
80 MJ (hmotností Jupitera). Obieha na obežnej dráhe  okolo  hviezdy,  ale  zároveň  neobieha  okolo
iného telesa. Vyčistilo okolie  svojej  dráhy  od   ďalších  telies.  Produkuje  veľmi  málo alebo žiadnu
energiu prostredníctvom jadrovej reakcie.  Nevyžaruje vlastné svetlo a svieti iba  odrazeným  svetlom
hviezdy.
OBRÁZKY
 
Geocentrizmus
Geocentrizmus je názor alebo tvrdenie, že Zem je stredom vesmíru. Doslovne znamená majúci Zem
vo  svojom  strede.  Je protikladom heliocentrizmu. Teória  geocentrizmu mala  svojho  času  hlboké
filozofické  a   teologické  dôsledky.  Z   výsadného   postavenia   Zeme  sa  odvodzovalo aj výsadné
postavenie  človeka. Zástancom  geocentrizmu bol Aristoteles,  dôkladne  a  logicky  ho  prepracoval
a geometricky zdôvodnil Ptolemaios v knihe Almagest.
OBRÁZKY
 
V roku 1507 Mikuláš Kopernik spracoval komentár k teórii pohybu nebeských telies, prvý
náčrt heliocentrickej teórie a rozšíril ho v početných listoch.
 
HELIOcentrizmus
V  astronómii  je  heliocentrizmus  teória tvrdiaca, že Slnko je stredom vesmíru a  slnečnej  sústavy. 
Slovo  je  odvodené z gréckeho (ἥλιος Hélios = „Slnko“  a κέντρον kentron = „stred“). Historicky je
heliocentrizmus  protikladom  geocentrizmu  a  v  súčasnej dobe  modernému  geocentrizmu,  ktoré
kladú ako centrum Zem. (Rozdiel medzi slnečnou sústavou a vesmírom v predmodernej  dobe  síce
nebol jasný, ale bol extrémne dôležitý  vzhľadom  k  sporu  medzi  kozmológiou  a  náboženstvom.)
V 16. a 17. storočí, keď  Kopernik, Galileo a Kepler oživili a  bránili  túto  teóriu,  stala  sa  stredom
hlavného sporu. V ňom cirkev zastávala  stanovisko,  že  Zem  je  stredom  vesmíru, takže títo traja
astronómovia mali byť ipso facto obvinení z odmietania Božej prozreteľnosti.
OBRÁZKY
 
 
Mikuláš Kopernik
 
 
Najslávnejším Kopernikovým dielom je dielo Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus
orbium  coelestium, libri VI (Mikuláša  Koperníka  Toruňského  O  obehoch  nebeských  sfér,
6 kníh), na ktorom pracoval hlavne v rokoch 1507 – 1515. K vydaniu diela, ktoré dopisoval ku
koncu    svojho   života,   ho   prinútil    profesor    matematiky  na  luteránskej  univerzite vo
Wittenbergu  Georg  Joachim  von  Lauchen, zvaný  Rhaeticus,  ktorý  strávil  s  Koperníkom
niekoľko  rokov  vo  Fromburku  a  ktorý sa tiež najviac zaslúžil o  to,  že  dielo  v  roku  1543
v Norimbergu skutočne vyšlo.
 
De revolutionibus orbium coelestiUM
De revolutionibus orbium coelestium (O obehoch sfér nebeských) je vplyvné dielo heliocentrickej teórie
renesančného astronóma Mikuláš Kopernika (1473 – 1543).
OBRÁZKY
 
Prvá kniha  diela  obsahuje  filozofické  úvahy,  ktoré  zdôvodňujú  správnosť  heliocentrickej
sústavy  a  existenciu pohybov Zeme. Kopernik  nadväzuje na  Euklida a Ptolemaia a  uvádza
matematické poznatky potrebné na riešenie všetkých úloh sférickej trigonometrie.
 
Kniha druhá uvádza čitateľa do geometrických problémov pri určovaní sklonu roviny ekliptiky
a roviny svetového rovníka. Vysvetľuje sa určovanie  súradníc  hviezd  a  okamihov  východu
a západu nebeských telies. Teoretické výklady a výpočty sú  doplnené  12  stránkami  tabuliek
a návodom na použitie. Je pripojený aj rozsiahly katalóg súhvezdia a hviezd.
 
Tretia kniha pojednáva o precesii jarného bodu a o pohyboch Zeme – o  jej  rotácii  (otáčanie)
okolo vlastnej osi a o revolúcii (ročnom obehu Zeme okolo Slnka). Kniha  je  opäť  doplnená
tabuľkami.
 
Štvrtá kniha je venovaná pohybom Mesiaca, výpočtu vzdialeností Mesiaca od Zeme a Zeme od
Slnka a výpočtu vzájomného pomeru veľkostí Slnka,Zeme a Mesiaca.Záver knihy tvorí postupy
výpočtov paraláx Slnka  a  Mesiaca,  je  pripojených  niekoľko  kapitol  o konjunkcii  a opozícii
nebeských telies a o zatmení Slnka a Mesiaca.
 
Piata  kniha  pojednáva  o pohyboch piatich planét (Saturn,  Jupiter,  Mars,  Venuša  a  Merkúr).
V úvodnej kapitole je zavedený pojem hviezdneho času.Nasledujúce kapitoly obsahujú výpočty
polôh  jednotlivých  planét  a  vysvetlení  príčin   priamych   a   spätných  pohybov  z  hľadiska
heliocentrickej sústavy.
 
Kniha šiesta je zameraná skôr teoreticky a pojednáva o tzv. pohybe planét v šírke  meranej  na
obidve strany od ekliptiky. Nebola však dokončená a ani poznatky v nej uvedené  sa v  ďalšom
rozvoji astronómie príliš neuplatnili.
 
 
Mikuláš Kopernik
 
 
Mikuláš Kopernik – webové stránKY
Kopernikovo vedecké Centrum vo Varšave
Kopernikovo vedecké Centrum vo Varšave
OBRÁZKY
 
Múzeum Mikuláša Koperníka vo Fromborku
 
Múzeum a dom Mikuláša Koperníka vo Fromborku
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník – Vedou k dokonalosti
 
Kopernik Mikuláš
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Kopernik zastavil Slnko a pohol Zemou
 
 
Mikuláš Kopernik – heliocentrický model
 
 
Mikuláš Koperník
 
Zopár faktov k prípadu Kopernik
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník
 
Mikuláš Koperník vynálezy
 
Koperník, Kepler a Galileo
 
 
Kopernikovo múzeum Varšava
 
 
Vide

 


 

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

 

 
 
 
 

Comments are closed