Umelá inteligencia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete umelú inteligenciu.
 
Umelá inteligencia

Psychonautika
 
Umelá inteligencia
Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia.
 
Reprezentácia znalostí
Reprezentácia znalostí je oblasť výskumu umelej inteligencie zamerané na reprezentáciu znalostí v symboloch pre uľahčenie inferencie z týchto znalostí prvkov, vytváranie nových prvkov znalostí. Reprezentácia znalostí môže byť nezávislá na modelu alebo znalostnej báze systému, ako napr. sémantické siete.
 
Databáza znalostí, znalostná databáza
Databáza znalostí je špeciálny druh databázy pre riadenie poznatkov. Databáza znalostí je úložisko informácií, ktoré poskytuje prostriedky pre informácie, ktoré majú byť zhromažďované, organizované, zdieľané, prehľadávané a využité. Môže byť buď strojovo čitateľná alebo určené pre ľudskú spotrebu.
 
Strojové učenie
Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá algoritmami a technikami, ktoré umožňujú počítačovému systému ‚učiť sa „. Učením v danom kontexte rozumieme takú zmenu vnútorného stavu systému, ktorá zefektívni schopnosť prispôsobenia sa zmenám okolitého prostredia.
 
Slovenské zdroje o strojovom učení
 
Turingov stroj, filozofické aspekty umelej inteligencie
 
Stabilita systému pri strojovom učení
Stabilita, tiež známa ako algoritmická stability, je pojem vo výpočtovej teórii učenia o tom, ako strojový učiaci algoritmus je „vychýlený“ pri malých zmenách svojich vstupov.
 
Stabilné algoritmy učenia:
Lineárna regresia
 
Support vector machines
 
Klasifikačné algoritmy
 
Klasifikácia
 
Rozhodovacia hranica
 
Lineárny klasifikátor
 
Objavovanie znalostí v databázach
Objavovanie znalostí v databázach (iné názvy: objavovanie poznatkov/vedomostí v databázach, získavanie znalostí/poznatkov/vedomostí z databáz/v databázach; angl. Knowledge Discovery in Databases, z toho skr. KDD) je data mining a súvisiace prípravné a vyhodnocovacie procesy.
 
Inductive logic programming
 
Priestor pojmov
Strojové učenie sa uskutočňuje nad priestorom pojmov. Priestor pojmov sa niekedy nazýva aj priestorom riešení (pojem predstavuje riešenie úlohy: naučiť sa pojem).
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
 

Comments are closed