Kozmos č. 14/2013

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č.14/2013
 
 
Téma: Periodická tabuľka
 
 
 
PTABLE
Periodická tabuľka Ptable.com je dynamická, veľmi jednoduchá a efektívna
periodická  tabuľka  vytvorená v html  ako webová aplikácia, ktorá obsahuje
informácie o prvkoch z viacerých zdrojov.
 
 
 
 
1. ZÁLOŽKA
WIKIPÉDIA
V prvej záložke sú ponúknuté popisy jednotlivých prvkov z Wikipédie takmer
vo všetkých jazykoch. Príslušný  jazyk je možné zvoliť zo zoznamu v pravej
časti stránky vedľa  vyhľadávacieho  okna. Prekliknutím na  príslušný  prvok
z periodickej  tabuľky sa v samostatnom okne  zobrazia  informácie o tomto
prvku z wikipédie.
 
Video
Prekliknutím v rozbaľovacom  zozname  na  VIDEO a výberom akéhokoľvek
prvku z  periodickej  tabuľky program  v  samostatnom okne  ponúkne video
o tomto prvku.
zdroj videí:
 
PHOTOS
Prekliknutím v rozbaľovacom zozname na PHOTOS a výberom akéhokoľvek
prvku  z   periodickej   tabuľky   program   v  samostatnom  okne   ponúkne
fotografie alebo obrázky tohto prvku.
zdroj foto:
 
Podcasts
Prekliknutím   v   rozbaľovacom   zozname   na   PODCASTS   a   výberom
akéhokoľvek  prvku  z  periodickej  tabuľky  program  spustí v samostatnom
okne  zvukový záznam o prvku z magazínu Royal Society of Chemistry.
 
 
 
 
ZOBRAZOVANIE PRVKOV
V periodickej  tabuľke sú jednotlivé prvky  zobrazené vo farebných rámikoch
podľa  ich  zaradenia   do  príslušných  skupín  (polokovy, halogény, vzácne
plyny…).  Prvky  sú  usporiadané  do  príslušných  skupín  a  periód. Každý
rámik   zobrazuje   atómové  (protónové)   číslo  prvku,  ktoré   udáva   počet
protónov  v jadre  atómu  a zároveň  aj počet  elektrónov  v obale, ďalej  jeho
symbol  veľkým písmenom  gréckej  abecedy, názov  a  atómovú  hmotnosť
daného prvku.  Symboly  prvkov sú  označené farebne podľa ich skupenstva
(viď časť „skupenstvá prvkov“).  Okrem toho, v  pravej  časti rámika je číslom
zobrazený  celkový  počet  elektrónov v  príslušnom  elektrónovom obale, t.j.
v základnej energetickej hladine.  Elektrónové obaly sa označujú písmenami
K,L,M,N,O,P,Q a v periodickej  tabuľke sú znázornené v pravej časti tabuľky
vedľa   stĺpca   posledne j  skupiny  (č.18).  Presunutím  kurzora  na  pozíciu
želaného  prvku sa prvok zobrazí  vo zväčšenom rámiku v ľavej časti tabuľky
a príslušnej farbe podľa skupiny.V strednej časti tabuľky sa farebne zvýrazní
označenie skupiny. Napríklad  v prípade  vodíka H zelenou farbou názov „iné
nekovy“.  Kliknutím  na  rámik  prvku program ponúkne v samostatnom okne
údaje  z Wikipédie, prípadne  video, obrázky  alebo zvukovú  nahrávku  podľa
toho v ktorom  okne rozbaľovacieho  zoznamu pracujete. Periodická tabuľka
umožňuje   zobrazenie   a   filtrovanie   prvkov  podľa  skupenstva  a  teploty.
Podrobnejšie v časti „skupenstvá prvkov“ a „teplota“.
 
Skupenstvá prvkov
V ľavej časti tabuľky sú zobrazené štyri rámiky,ktoré predstavujú skupenstvá
prvkov  v   závislosti  na   príslušnej   teplote.  V  rámikoch  sú   ako  príklady
zobrazené symboly prvkov spadajúcich  do  príslušného  skupenstva (uhlík C,
ortuť Hg, vodík  H  a rutherfordium  Rf). Označené  sú  farebnými  písmenami
a názvami: tuhé látky (čierna farba), kvapaliny  (modrá farba),  plyny (červená
farba)  a  neznáme  (sivá  farba).  Symboly  prvkov  v  periodickej  tabuľke  sú
znázornené  farebne  podľa  skupenstva,  v  akom  je  prvok  za danej teploty.
Presunutím kurzora na jeden zo štyroch rámikov predstavujúcich skupenstvo,
periodická  tabuľka  farebne zvýrazní všetky  prvky  periodickej tabuľky, ktoré
sú   vo   zvolenom   skupenstve.  Skupenstvo  závisí   od   teploty.  Základné
zobrazenie je pri 0°C (273 K). Podrobnejšie v časti „teplota“.
Skupenstvo na Wikipédii:
 
 
 
 
TEPLOTA
V pravej časti periodickej tabuľky program ponúka voliteľné nastavenie teplôt
v  rozsahu  od -273 °C = 0 K = -460 °F až  do 5727 °C = 6000 K = 10 340 °F.
Základné  zobrazenie prvkov a  ich skupenstva je pri teplote 0°C=273K=32°F.
Presunutím  kurzora do  tejto časti, kliknutím a posunom po teplotnej osy pri
podržaní tlačidla  myši, prípadne  zadaním  konkrétnej teploty do vedľajšieho
okna , meníte   teplotu  v  možnom   rozmedzí  a  prvky  menia   farbu  podľa
skupenstva v akom sa  nachádzajú. V  prípade  bez  držania tlačidla myši sa
farebne (podľa skupenstva) zmenia iba symboly prvkov.
Teplota na Wikipédii:
 
Vyhľadávacie okno
Pre rýchle vyhľadávanie sa do vyhľadávacieho okna  zadá atómové (protónové)
číslo alebo názov prvku. Vyhľadávacie okno je umiestnené v pravej hornej časti
periodickej tabuľky prvkov.
 
Filter zobrazovania
Periodická tabuľka umožňuje zapnúť alebo vypnúť filter pre zobrazenie atómovej
hmotnosti  prvku  ( HMOTNOSŤ ),  jeho   názvu  ( NÁZVY )  a  počtu  elektrónov
(ELEKTRÓNY) v rámikoch  jednotlivých  prvkov. Políčka pre výber zobrazenia sú
umiestnené v pravej hornej časti tabuľky.
 
 
 
 
2. ZÁLOŽKA
VLASTNOSTI
Druhá   záložka   ponúka   viacero  možností  zobrazovania  vlastností prvkov
periodickej  tabuľke. V strednej časti tabuľky sú uvedené dostupné vlastnosti
prvkov a podľa predmetu záujmu sa vyberie požadovaná  vlastnosť  ako  napr.
stav  prvku pri  určitej  teplote, teplota topenia a pod. Následne  sa  po  tomto
výbere  tabuľka  prispôsobí a  zmení do  príslušného  stavu,  ktorý  zobrazuje
zvolenú vlastnosť. Označená vlastnosť je zvýraznená žltou farbou.
 
Zobrazovanie prvkov
V  periodickej tabuľke  sú  jednotlivé  prvky zobrazené  vo  farebných  rámikoch
podobne   ako   v   prípade   prvej   záložky.  Prekliknutím   na  určitý prvok  sa
v strednej časti tabuľky zobrazia konkrétne údaje a číselné hodnoty popisujúce
vlastnosti   a   charakteristiky   zvoleného   prvku.  Prekliknutím   na   iný  prvok
periodickej tabuľky sa  údaje aktualizujú na daný  prvok.  Prekliknutím  kurzora
na želaný prvok sa tento zobrazí vo  zväčšenom  rámiku príslušnej farby v ľavej
časti tabuľky. Na rozdiel od 1. záložky  program v  tejto  záložke  ponúkne pod
zväčšeným rámikom navyše aj zápis elektrónovej konfigurácie vybratého atómu
prvku, t.j. zápis usporiadania elektrónov v elektrónovom obale.
 
Wikipédia / IUPAC  série
Prekliknutím na názov Wikipédia série alebo IUPAC série sa periodická tabuľka
zobrazí do  príslušného formátu, t.j. zoskupenie prvkov do  skupín  a  označenie
sérií  v  jednotlivých  rámikoch prvkov v  spodnej  časti  rámiku. V  pravej  hornej
časti tabuľky je  možné zobrazenie   prvkov  do   jednotlivých   skupín  výberom
z  možnosti  „Wikipédia“ a „IUPAC“. IUPAC  je skratka  pre Medzinárodnú  úniu
čistej a aplikovanej chémie.  Je  známa  ako  rozhodujúca  autorita  pri  príprave
štandardov     pre     pomenovanie     chemických    prvkov    a     ich    zlúčenín
prostredníctvom   Medzinárodného   výboru   pre    nomenklatúru   a    symboly.
Rozdiel medzi oboma možnosťami výberu je  hlavne  v  zaradení prvkov do sérií
prvkov. Výraznejšie vidieť rozdiel v 13.až 15.skupine.
IUPAC na Wikipédii:
 
 
 
 
STAV PRVKU PRI 273 K
Prekliknutím na  tento  názov sa  zobrazí  periodická tabuľka prvkov vo farebnom
rozdelení    prvkov    podľa    príslušného   skupenstva   podľa   zadanej   teploty.
Predvolená teplota  je 273 Kelvinov = 0°C  a   zobrazuje  sa  ako „STAV v 273 K“.
Možné sú štyri skupenstvá a v zmysle toho  štyri farby.V pravej časti periodickej
tabuľky program ponúka voliteľné nastavenie  teplôt v rozsahu od 0 K do 6000 K.
Kliknutím  a  posunom  po  teplotnej  osy  pri  podržaní  tlačidla   myši,  prípadne
zadaním  konkrétnej   teploty  do  vedľajšieho  okna,  meníte  teplotu  v  možnom
rozmedzí   a   prvky   menia   farbu  podľa  skupenstva  v  akom  sa   nachádzajú.
V spodnej  časti rámiku  každého  prvku je uvedený názov skupenstva v akom sa
prvok nachádza.
Teplota a skupenstvo na Wikipédii:
 
Teplota tavenia
Prekliknutím na „teplotu tavenia“ (topenia) sa  prvky periodickej tabuľky zobrazia
farebne podľa ich teploty tavenia. Od modrej farby cez bielu až po červenú, ktorá
označuje najvyššiu teplotu. Farba symbolu každého prvku  v  rámiku  predstavuje
skupenstvo prvku pri  zadanej  teplote.  Zmenou  teploty na teplotnej osy v pravej
časti tabuľky  sa  postupne mení  aj farba rámiku prvku, skupenstvo prvku a tomu
zodpovedajúca farba  symbolu prvku. V  spodnej  časti  rámiku  každého prvku je
uvedená teplota tavenia prkvu v Kelvinoch.
Teplota topenia na Wikipédii:
 
Teplota varu 
Prekliknutím na „teplotu varu“ sa prvky periodickej tabuľky zobrazia farebne podľa
ich teploty tavenia. Od modrej  farby  cez  bielu  až  po  červenú,  ktorá  označuje
najvyššie teploty. Farba symbolu každého prvku v rámiku predstavuje skupenstvo
prvku  pri zadanej  teplote.  Zmenou teploty na teplotnej osy v pravej časti tabuľky
sa postupne mení aj  farba rámiku prvku, skupenstvo prvku a tomu zodpovedajúca
farba symbolu prvku.V spodnej časti rámiku každého prvku je uvedená teplota varu
príslušného prvku v Kelvinoch.
Teplota varu na Wikipédii:
 
 
 
 
ELEKTRONEGATIVITA
Označením  vlastnosti  prvkov  „elektronegativita“ sa  prvky periodickej  tabuľky
zobrazia  farebne v závislosti na  veľkosti ich elektronegativity.Elektronegativita
znamená schopnosť atómov prvkov priťahovať väzbové elektróny.Podľa tabuľky
vidieť, že elektronegativita prvkov rastie  od  spodnej časti  periodickej  tabuľky
k  hornej  časti (perióda)  a  zároveň  zľava  doprava (skupiny). V  spodnej časti
rámiku  každého   prvku   je   uvedená   elektronegativita   prvku  (bezrozmerná
veličina).
Elektronegativita na Wikipédii:
 
Elektrónová afinita
Prekliknutím na vlastnosť „elektrónová afinita“ sa  prvky  periodickej  tabuľky
zobrazia   farebne  podľa   ich  elektrónovej  afinity.  Od  tmavozelenej  farby
s najmenšou afinitou až po žltú s najvyššou afinitou (halogény). Elektrónová
afinita predstavuje energiu,  ktorá sa  uvoľní (alebo ktorú musíme dodať)  pri
pridaní   jedného  elektrónu  k  atómu. Prvky  s  veľkou  elektrónovou afinitou
ľahko  tvoria  anióny. V  spodnej  časti  rámiku  každého  prvku  je  uvedená  
elektrónová afinita.
Elektrónová afinita na Wikipédii:
 
Valenčný elektrón
Označením vlastnosti prvkov „valence“ sa prvky periodickej tabuľky zobrazia
farebne v  závislosti na  počte  valenčných  elektrónov. Valenčný  elektrón je
elektrón  v atómovom  obale  umiestený  v  energeticky  najvyššie položenej
(valenčnej) vrstve. Ide o elektróny z posledných, najväčších orbitálov v rámci
elektrónovej konfigurácie atómov. Orbitaly obsahujúce valenčné elektróny sú
valenčné orbitály. V spodnej časti rámiku každého prvku je zobrazený počet
valenčných elektrónov.
Valenčný elektrón na Wikipédii:
 
 
 
 
IONIZAČNÁ ENERGIA
Označením vlastnosti prvkov „ionizačná energia“ sa prvky periodickej tabuľky
zoradia   farebne  podľa  veľkosti   ich   ionizačnej energii. Ionizačná  energia
(ionizačný  potenciál) je množstvo energie potrebnej na  uvoľnenie  elektrónu
z obalu atómu. Všeobecne, hodnota ionizačného  potenciálu klesá v skupine
periodickej tabuľky a vzrastá  zľava  doprava  v rámci jednej periódy. V pravej
časti periodickej tabuľky na vodorovnej  osy je možné zvoliť počet elektrónov,
čím sa pri jednotlivých prvkoch zmení  hodnota ionizačnej energie. V spodnej
časti   rámiku   každého   prvku   je   zobrazená  hodnota  ionizačnej  energie
v závislosti od zvloleného počtu elektrónov.
Ionizačná energia na Wikipédii:
 
Polomer
Výberom a označením vlastnosti prvkov „polomer“ sa prvky periodickej tabuľky
zobrazia  farebne  v  závislosti  na veľkosti  atómového  polomeru  jednotlivých
prvkov.  V  pravej  hornej  časti  tabuľky  program   ponúka  výber  zo  štyroch
možností zobrazenia polomeru: vypočítaný,  empirický,  kovalentný,  Van  der
Wallsov. Hodnota  polomeru je  v pikometroch (pm), čo zodpovedá veľkosti 10
umocnené  na -12 metra.V spodnej časti rámiku  každého prvku je zobrazená
hodnota atómového polomeru.
Polomer na Wikipédii:
 
Tvrdosť
Prekliknutím  na  vlastnosť  „tvrdosť“ sa  prvky  periodickej  tabuľky  zobrazia
farebne   podľa    ich   tvrdosti   v    jednotkách   MPa   v   prípade  Brinellovej
a Vicersovej   stupnice tvrdosti. K  dispozícii  je  aj Mohsova stupnica tvrdosti.
Príslušnú stupnicu  je  možné  zmeniť  prekliknutím v pravej časti periodickej
tabuľky. V spodnej  časti rámiku každého  prvku je  zobrazená  tvrdosť prvku.
Tvrdosť na wikipédii:
 
 
 
 
BULK / SHEAR / YOUNG MODULY
Označením vlastnosti prvkov „bulk (shear/young) modulus“ sa prvky periodickej
tabuľky  zoradia  farebne  podľa  hodnôt   týchto  modulov vyjadrených  v  GPa.
Youngov  modul  (modul  pružnosti  v  ťahu)  opisuje  odolnosť   materiálu  voči
lineárnej deformácii. Bulkov modul predstavuje stlačiteľnosť  (modul  objemovej
pružnosti). Shearov modul je  modul pružnosti v šmyku.V spodnej časti rámiku
každého prvku je zobrazená hodnota zvoleného modulu príslušného prvku.
Moduly na Wikipédii:
 
Hustota
Prekliknutím na vlastnosť „hustota“ sa prvky periodickej tabuľky zobrazia farebne
podľa  ich  hustoty.  K  dispozícii  je  výber  z   možností „STP“ alebo „Kvapaliny“
v pravej hornej často  tabuľky. STP  je  skratka  pre   štandardnú  teplotu  a  tlak
(Standard  Temperature  and  Pressure)  a  v  chémii  sa   používa  prevažne  pri
vykonávaní  výpočtov  pre  plyny.  Za štandardnú teplotu sa považuje 273K (0°C)
a štandardný  tlak  1 atm. V spodnej  časti  rámiku  každého  prvku  je  uvedená
hustota príslušného prvku v jednotkách kg/m3.
Hustota a štandardné podmienky na Wikipédii:
 
Vodivosť
Označením  vlastnosti  prvkov „vodivosť“ sa  prvky  periodickej  tabuľky  zobrazia
farebne podľa ich vodivosti. Program ponúka  tepelnú  vodivosť  alebo  elektrickú
vodivosť  ktoré  je možné prepnúť v  pravej hornej časti tabuľky. Tepelná vodivosť
je  v  jednotkách  W/m.K  a  elektrická  vodivosť  v  jednotkách  MS/m.  Tepelná
vodivosť je schopnosť látky viesť teplo. Predstavuje rýchlosť, s akou sa teplo šíri
z jednej zahriatej  časti látky  do  iných,  chladnejších  častí.  Najväčšiu  tepelnú
a  elektrickú  vodivosť  má  prvok  striebro, meď  a  zlato.  Elektrická  vodivosť je
schopnosť  látky (prvkov) viesť  elektrický  prúd,  čím   väčšia  je   vodivosť,  tým
väčší elektrický  prúd  prechádza vodičom  pri  rovnakom napätí. V spodnej časti
rámiku každého prvku je zobrazená hodnota vodivosti prvku.
Tepelná a elektrická vodivosť na Wikipédii:
 
 
 
 
TEPLO
Prekliknutím  na  vlastnosť „teplo“ sa prvky periodickej  tabuľky zobrazia farebne
podľa  ich  hodnoty mernej (špecifickej)  tepelnej  kapacity,  skupenského  tepla
topenia alebo  skupenského tepla  vyparovania,  v  závislosti  na  výbere  v pravej
hornej časti tabuľky. V spodnej časti rámiku každého prvku je uvedená príslušná
hodnota tepla.
Merná tepelná kapacita na Wikipédii:
Skupenské teplo vyparovania na Wikipédii:
Skupenské teplo topenia na Wikipédii:
 
Výskyt
Označením  možnosti  „výskyt“  sa   prvky  periodickej   tabuľky zoradia  farebne
podľa  ich  výskytu. V pravej  časti  tabuľky  program  ponúka  výber  zo šiestich
možností  výskytu  (vesmír,   slnečná   sústava,  meteor,  zemská   kôra,  oceán,
človek).  V  spodnej  časti   rámiku  každého  prvku   je  zobrazený  percentuálny
výskyt prvku.
 
Objavený
Prekliknutím na možnosť „objavený“  sa  v spodnej časti rámiku  každého  prvku
zobrazuje rok objavu prvku.V pravej časti tabuľky je možné  do  okna  zadať  rok
objavu, prípadne posunom meniť roky na vodorovnej časovej osy.
 
 
 
 
3. ZÁLOŽKA
ORBITÁLY
Tretia  záložka  ponúka zobrazenie  elektrónových  orbitálov každého prvku, 3D
modely  jednotlivých  elektrónových  orbitálov,  zápis  elektrónovej  konfigurácie
ale  napríklad  i  zobrazenie  hodnoty oxidačného čísla prvkov či hodnoty prvých
troch kvantových čísiel.
 
Zobrazovanie prvkov
V periodickej tabuľke sú jednotlivé prvky zobrazené v štyroch farebných blokoch
označených  názvami  s  (ružová), p (oranžová), d (zelená), f (modrá).  Elektróny
s najvyššou energiou každého prvku v tom istom bloku patria do rovnakého typu
atómového orbitálu. Každý blok je  pomenovaný  podľa  jeho  charakteristického
orbitálu:S-blok, P-blok, D-blok, F-blok.V rámiku každého prvku je uvedený názov
prvku, jeho symbol v ľavej hornej časti protónové číslo a v spodnej časti oxidačné
číslo prvku. V pravej  časti rámika  je číslom zobrazený celkový počet elektrónov
v príslušnom elektrónovom obale  (K,L,M,N,O,P,Q). Kliknutím na prvok sa v ľavej
časti  periodickej tabuľky  zobrazí  zväčšený  rámik  daného  prvku  s  rovnakými
údajmi s  rozdielom v spodnej časti rámika,v ktorej je uvedená atómová hmotnosť
daného  prvku.V strednej časti  periodickej  tabuľky  sú  zobrazené  štyri  rámiky
blokov „s,p,d,f“ a vo vedľajších rámikoch elektrónová  konfigurácia  prvkov. Každý
jednotlivý  rámik   predstavuje   jeden  elektrónový  orbitál,  v  ktorom   môžu  byť
najviac dva elektróny s opačným spinom. Presúvaním kurzora medzi rámikmi sa
zobrazuje  3D   model  daného orbitálu   a   príslušné   kvantové  čísla  (n=hlavné,
l=vedľajšie, m=magnetické).  Presúvaním kurzora medzi  rámikmi blokov „s,p,d,f“
sa   farebne   zvýraznia  prvky periodickej  tabuľky. Kliknutím  na  rámiky  blokov
program otvorí v  samostatnom okne  informácie  z  Wikipédie.  Prekliknutím  na
akýkoľvek  prvok  periodickej tabuľky  program ponúka aj zápis jeho elektrónovej
konfigurácie  v  pravej časti tabuľky. Elektrónová konfigurácia prvku je zobrazená
v  strednej  časti  periodickej  tabuľky.  Orbitály  a  elektrónová  konfigurácia  na
Wikipédii:
 
 
 
 
4. ZÁLOŽKA
IZOTOPY
Štvrtá  záložka  ponúka izotopy  jednotlivých  prvkov periodickej tabuľky. Izotopy
istého chemického prvku sú atómy tohto prvku s rovnakými protónovými číslami,
ale s rôznymi počtami neutrónov (teda s rôznymi nukleónovými číslami).
 
Zobrazovanie prvkov
V  periodickej  tabuľke  sú  jednotlivé  prvky  zobrazené  vo  farebných  rámikoch
podobne ako  v predchádzajúcich  záložkách. V ľavej spodnej časti  jednotlivých
rámikov je však uvedený počet  izotopov príslušného prvku.Výberom konkrétneho
prvku  program zobrazí  izotopy  tohoto prvku  s  detailným  popisom  o  každom
izotope: názov, nukleónové (hmotnostné) číslo, väzbová energia (binding  energy),
výskyt, polčas rozpadu a údaj či sa jedná o stabilný alebo nestabilný izotop.Tieto
hodnoty sú uvedené v strednej časti tabuľky. Pri nestabilných izotopoch program
zobrazuje zafarbením rámiku konkrétny typ rozpadu  (Alfa  rozpad,  Beta  rozpad,
Protónová  a    Neutrónová  emisia,   Emisia   pozitrónov,   Samovoľné   štiepenie
(SF=Spontaneous Fission), Záchyt elektrónov.
Izotopy na Wikipédii:
 
 
 
 
 
5. ZÁLOŽKA
ZLÚČENINY
Piata záložka ponúka molekuly a zlúčeniny jednotlivých prvkov periodickej tabuľky.
Molekuly sú zložené z atómov alebo iónov. Homonukleárne molekuly obsahujú iba
atómy rovnakého prvku. Heteronukleárne  molekuly sa skladajú z  rôznych  druhov
atómov. Molekula prvku je tvorená  atómami  jedného  druhu.  Molekula  zlúčeniny
obsahuje atómy rôznych prvkov. Jednoduchým príkladom  zlúčeniny  je  molekula
vody (zlúčením  2  atómov  vodíka  s 1  atómom  kyslíka  dostaneme  1  molekulu
zlúčeniny-vody).
 
Zobrazovanie prvkov
V periodickej tabuľke sú  jednotlivé prvky zobrazené vo farebných rámikoch podľa
ich zaradenia do príslušných  skupín (polokovy, halogény, vzácne plyny…). Prvky
sú  usporiadané do príslušných skupín a periód. V spodnej časti každého rámika
chemického  prvku je uvedený počet zlúčenín tohto prvku.V základnom zobrazení
je označený  prvok vodík. Farebne sú  zobrazené  všetky  ďalšie  prvky, s ktorými
vodík  tvorí zlúčeniny. Prekliknutím na iný prvok sa farebne zvýraznia iba tie prvky
s  ktorými  daný prvok dokáže  vytvoriť  zlúčeninu.  V  strednej  časti  periodickej
tabuľky sú zobrazené názvami a chemickými vzorcami konkrétne zlúčeniny podľa
zvolených prvkov. Posúvaním  kurzora po názve zlúčeniny v strednej časti tabuľky
sa názov zvýrazní žltou farbou  a v periodickej tabuľke sa zvýraznia rámiky prvkov
tejto  zlúčeniny. Kliknutím na  zlúčeninu  program   ponúkne v samostatnom okne
informácie  o  zlúčenine na Wikipédii.  V  periodickej  tabuľke  je  možné  označiť
viacero   prvkov  súčasne   a   v  strednej  časti   periodickej  tabuľky sa  zobrazia
zlúčeniny  týchto prvkov. V  periodickej  tabuľke  prvkov  sú   farebne  znázornené
ďalšie  prvky,  ktoré  s vybratými  prvkami  môžu  tvoriť  zlúčeniny.  Výber  prvkov
vidieť v ľavej  hornej  časti tabuľky zobrazením farebného  rámiku zvoleného prvku.
Nad alebo  pod rámikom  je  znázornená  šípka,  ktorou je možné  prepínať počet
atómov prvku v zlúčenine.Automaticky sa zobrazia zlúčeniny iba s týmto počtom
atómov prvku v zlúčenine.V pravej časti periodickej tabuľky  je  vyhľadávacie okno,
do ktorého je možné zadať  hľadaný  názov  zlúčenín  alebo  ich  chemický vzorec.
Zlúčeniny a molekuly na Wikipédii:
 
 

Comments are closed